Podmínky použití
  • Home
  • Podmínky použití

Podmínky použití

Podmínky používání webových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek http://www.idealbel.cz je společnost Idealbel s.r.o., se sídlem Praha 10, Varšavská 715/36, IČ 03538672 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek http://www.idealbel.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky http://www.idealbel.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek http://www.idealbel.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
• zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek http://www.idealbel.cz nebo je jinak zneužívat,
• zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
• využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
• zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
• vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
• pokoušet se získat přístup k těm částem stránek http://www.idealbel.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
• šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Shromažďování osobních údajů, jejich ochrana a využití

Přístup na stránky http://www.idealbel.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby uživatele byly zpracovány Provozovatelem internetových stránek jakožto správcem dat. Osobní údaje Uživatelů spravuje pouze správce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění a nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám nebo využívány k jiným účelům, než uvedených v těchto pravidlech . Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů a využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoliv údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese info@beledia-brokers.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují portálu zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Jako většina portálů, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků, použitý hardware (např. rozlišení monitoru), software (např. typ internetového prohlížeče a jeho verzi) na tomto portálu, za účelem jeho zdokonalování a přizpůsobování potřebám Uživatelů.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce tohoto portálu.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách portálu http://www.idealbel.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost jiných společností nebo osob.

Registrační formuláře

V případě registrace Uživatele pomocí registračního formuláře umístěného na stránkách http://www.idealbel.cz, Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových informací emailem.

Změny v činnosti související s ochranou osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji činnost související s ochranou osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách a bude vycházet z platných právních předpisů.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek http://www.idealbel.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek http://www.idealbel.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek http://www.idealbel.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek http://www.idealbel.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 28. 12. 2014.