Všeobecné podmínky klubu
  • Home
  • Všeobecné podmínky klubu

Všeobecné podmínky klubu

Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu iDEALBEL klubu

I. Principy Věrnostního programu

1.1. Tyto Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu iDEALBEL klubu (dále jen „VP“) upravují podmínky účasti v programu iDEALBEL klubu (dále jen „Program iDEAL“) provozovaném společností iDEALBEL s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2, PSČ : 120 00, IČO: 035 38 672, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233 411 (dále jen „společnost iDEALBEL“).

1.2. Věrnostní program je určen zájemcům o produkty a služby nabízené a zprostředkovávané společností iDEALBEL.

1.3. Pouze členové Programu iDEALBEL mohou kupovat produkty nebo využívat služby partnerských společností (dále jen „Partnerská společnost“) zprostředkovávané nebo nabízené společností iDEALBEL.

II. Podmínky vzniku členství v Programu iDEAL

2.1. Členem programu iDEAL (dále jen „Člen“) se může stát fyzická osoba starší 18 let včetně.

2.2. Členem se může stát i právnická osoba.

2.3. Na členství v Programu iDEAL není právní nárok.

2.4. Vícenásobné členství není možné.

2.5. Členství vzniká kumulativně v okamžiku registrace vyplněné přihlášky společností iDEALBEL, uhrazením jednorázového vstupního poplatku a uhrazením příslušného členského poplatku.

2.6. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství rozhoduje s konečnou platností společnost iDEALBEL.

2.7. Registrací přihlášky Člen vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů členů Programu iDEAL, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek. Člen je povinen jakoukoliv změnu vyplňovaných údajů společnosti iDEALBEL bezodkladně nahlásit.

2.8. Společnost iDEALBEL nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených Členem v přihlášce nebo sdělených Členem při změně údajů.

III. druhy a podmínky členství

3.1. členství v Program iDEAL BASIC

3.1.1. Člen Programu iDEAL BASIC je oprávněn využívat veškeré nabídky služeb a zboží z Programu iDEAL zařazené do Programu iDEAL BASIC, a to kromě zprostředkování levnějšího volání. Vstupní poplatek činí 250,- Kč.

3.1.2. Členství v Programu iDEAL BASIC je vždy na jeden rok (365 dnů) a vzniká v souladu s článkem II, odst. 2.5 ode dne uhrazení celého příslušného ročního členského poplatku. Členský poplatek za nové členské období musí být uhrazeno nejpozději do skončení období, za které je členský poplatek uhrazen.

3.1.3. Členský poplatek Programu iDEAL BASIC je 10,- Kč měsíčně, tedy roční členský poplatek činí 120,- Kč.

3.2. členství v Programu iDEAL EXCLUSIVE

3.2.1. Člen Programu iDEAL EXCLUSIVE je oprávněn využívat veškeré nabídky služeb a zboží z Programu iDEALBEL, a to včetně zprostředkování levnějšího volání. Vstupní poplatek činí 500,- Kč.

3.2.2. Členství v Programu iDEAL EXCLUSIVE je vždy na jeden rok (365 dnů) a vzniká v souladu s článkem II, odst. 2.5 ode dne uhrazení celého ročního členského poplatku. Členský poplatek za nové členské období musí být uhrazeno nejpozději do skončení období, za které je členský poplatek uhrazen.

3.2.3. Členský poplatek Programu iDEAL EXCLUSIVE je 70,- Kč měsíčně, tedy roční členský poplatek činí 840,- Kč. Členský poplatek za nové členské období musí být uhrazeno nejpozději do skončení období, za které je členský poplatek uhrazen.

IV. Zánik členství

4.1. Členství v Programu iDEAL zaniká neuhrazením členských poplatků.

4.2. Členství v Programu iDEAL zaniká také v případě hrubého či opakovaného porušení povinností člena Programu iDEAL dle těchto Všeobecných podmínek.

Za hrubé porušení povinnosti člena Programu iDEAL se zejména považuje jakékoliv prodlení s platbou za členské poplatky, služby nebo zboží nabízené v Programu iDEAL, a to o více než 10 dnů ode dne splatnosti příslušné platby.

V případě zániku členství dle tohoto článku se nevyčerpaný členský poplatek nevrací.

4.3. Členství v Programu iDEAL dále zaniká zánikem společnosti iDEALBEL. V případě zániku členství dle tohoto článku se nevyčerpaný členský poplatek nevrací.

4.4. Členství v Programu iDEAL dále zaniká písemnou výpovědí Člena. Výpověď je podána písemně také v případě, je-li zaslána elektronicky na e-mail společnosti iDEALBEL. Výpovědní lhůta vždy končí až uplynutím doby, pro kterou má Člen uhrazený roční členský příspěvek.

V. Pravidla a podmínky vyžívání Věrnostního programu

5.1. Společnost iDEALBEL prostřednictvím webových stránek www.idealbel.cz (dále jen „Webové stránky“) zprostředkovává Členům služby a výrobky partnerských společností (dále jen „Partnerské společnosti“) za zvýhodněné ceny.

5.2. Po řádném (správném a úplném) vyplnění přihlášky, uhrazení vstupního poplatku a příslušného členského poplatku obdrží člen Programu iDEAL své jedinečné přístupové údaje, na základě kterých bude moci na Webových stránkách využívat služby Programu iDEAL, a to dle jeho typu členství.

5.3. Služby Programu iDEAL lze využít pouze zakoupením/získáním příslušného slevového kuponu (dále jen „Slevový kupon“). Slevový kupon je jedinečný pro každý nabízený produkt či službu a lze jej využít pouze v souvislosti s nákupem příslušného zboží či služby. Slevový kupon nelze využít kumulativně s jiným Slevovým kuponem. Slevový kupon lze využít nejpozději ve lhůtě uvedené na příslušném Slevovém kuponu. V případě marného uplynutí časové lhůty pro uplatnění slevového kuponu společnost iDEALBEL nevrací Členovi žádnou finanční náhradu.

5.4. Konečná cena vybraného zboží nebo služby bude vždy pro člena Programu iDEAL ponížena o příslušnou slevu a zároveň o uhrazený slevový kupon.

5.4. Jakákoli odpovědnost společnosti iDEALBEL za škody vzniklé v souvislosti se zneužitím přihlašovacího kódu je vyloučena.

5.5. Webové stránky obsahují vždy aktuální seznam služeb a zboží nabízených Členům Programu iDEAL.

5.6. Člen není povinen služby Programu iDEAL využívat.

5.7. Člen je po celou dobu svého členství povinen řádně hradit kupní cenu za služby nebo zboží objednané prostřednictvím Programu iDEAL .

5.8. Veškeré zboží a služby nabízené na Webových stránkách jsou podmíněny svou dostupností.

5.9. Tiskové chyby a změny cen jsou vyhrazeny. Společnost iDEALBEL neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením ceny zboží/služby či chybnou informací o jeho dostupnosti. Společnost iDEALBEL bezodkladně vrátí Členovi finanční prostředky ve výši uhrazeného slevového kupónu v případě, že jej nemohl z důvodu ležícím na straně Partnerské společnosti řádně využít.

VIII. Reklamace a námitky

8.1. Společnost iDEALBEL neodpovídá za vady služeb a zboží, které si Člen na základě Programu iDEAL koupí od Partnerské společnosti. Člen bere na vědomí, že nárok na odstranění vad zboží nebo služby je povinen řešit přímo s Partnerskou společností. Společnost iDEALBEL v reklamačním řízení poskytne Členovi součinnost a pomoc v jednání s Partnerskou společností.

8.2. V případě, že Člen pro vady zboží nebo služby platně odstoupí od kupní smlouvy s Partnerskou společností nebo společností iDEALBEL, společnost iDEALBEL bezodkladně vrátí Členovi finanční náhradu ve výši Slevového kuponu.

8.3. Společnost iDEALBEL odpovídá za vady služeb a zboží, které si Člen na základě Programu iDEALBEL koupí od společnosti iDEALBEL, a to zcela v rozsahu své zákonné odpovědnosti.

IX. Změny Podmínek a ukončení Programu iDEAL

9.1. Společnost iDEALBEL si vyhrazuje právo Program iDEAL kdykoliv bez náhrady ukončit.

9.2. Společnost iDEALBEL je oprávněna kdykoli změnit tyto VP. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na Webových stránkách. Poté, co nové VP nabudou účinnosti (zveřejněním na Webových stránkách), má se za to, že Člen se změnou Podmínek souhlasí, a to okamžikem využití služeb Programu iDEAL.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního Programu iDEAL klubu jsou platné a účinné od 1. 12. 2015.

V Praze dne 30. 9. 2015

iDEALBEL s.r.o.