Zpracování osobních údajů
  • Home
  • Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Společnost iDEALBEL s.r.o. je registrována jako správce a zpracovatel osobních údajů pod číslem 00056171 Úřadem na ochranu osobních údajů. Tuto skutečnost si můžete ověřit zde. V rámci činnosti klubu dochází ke zpracování osobních údajů. S rozsahem, účelem a způsobem zpracování je klient důkladně seznámen při registraci a dále při čerpání konkrétního benefitu.

Společnost Idealbel s.r.o. striktně dodržuje při zpracování osobních údajů Zákazníka zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník uděluje společnosti Idealbel s.r.o. souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů.
Zákazník souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány rovněž zpracovateli a dalšími příjemci pověřenými společností Idealbel s.r.o., a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování.
Aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců, kterým mohou být Údaje zpřístupněny: viz seznam partnerů

Zákazník výslovně uděluje společnosti Idealbel s.r.o., případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:

(1) poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně;
(2) poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách společnosti Idealbel s.r.o. a jejich partnerů (zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv);

Zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů po dobu platné registrace.

Zákazník souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Společnost Idealbel s.r.o. prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.
Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace (www.www.idealbel.cz) nebo telefonické zákaznické linky.

Souhlas dle tohoto článku můžete Zákazník kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla společnosti Idealbel s.r.o., Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2.

Zákazník má právo na:
(1) na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a společnost Idealbel s.r.o. je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:
(i) účelu zpracování Údajů;
(ii) Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zákazníka; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.

(2) Dále má Zákazník právo:
(i) na přístup k Údajům;
(ii) požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti Idealbel s.r.o..

(3) Pokud se Zákazník domnívá, že společnost Idealbel s.r.o., zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
(i) požádat společnost Idealbel s.r.o., zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
(ii) požádat, aby společnost Idealbel s.r.o., zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.“